Chức năng và nhiệm vụ
  06:48:00 04/10/2014

   

  I.  HÌNH THÀNH

  Phòng Quản lý chất lượng được thành lập theo Quyết định số 876/QĐ-SYT 11/7/2014 của Giám đốc Sở y tế về việc thành lập phòng quản lý chất lượng bệnh viện thuộc bệnh viện ĐKKV Cái Nước.

  II.  NHÂN SỰ

  Nhân sự phòng quản lý chất lượng gồm 04 người:

  - BSCKII. Châu Quốc Lượng: Trưởng phòng.

  - Nhân viên: 03 Điều dưỡng.

  III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

  1. Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện;

  2. Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt;

  3. Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

  4. Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

  5. Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

  6. Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

  7. Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

  8. Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

  9. Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

  10. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

  11. Làm đầu mối cho công tác chỉ đạo tuyến và nghiên cứu khoa khoa học.

  IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TỪNG CÁ NHÂN

   

   

  Trách nhiệm

  1. BSCKI. Trịnh Quốc Khởi – Trưởng phòng QLCL BV

  Phụ trách chung

   

  2. CNĐD. NGUYỄN CHÚC PHƯƠNG– Nhân viên phòng QLCL BV

   

  1. Quản lý công văn, văn phòng phẩm, xây dựng kế hoạch báo cáo chung;

  2. Xây dựng kế hoạch, báo cáo trong lĩnh vực phân công;

  3. Quản lý nghiên cứu khoa học; đào tạo quản lý chất lượng bệnh viện;

  4. Quản lý tiến độ thực hiện các tiêu chí chât lượng bệnh viện;

  5. Quản lý tiến độ cải tiến chất lượng bệnh viện;

  6. Quản lý khảo sát sự hài lòng người bệnh ngoại trú;

  7. Quản lý tiến độ thực hiện Ban Quản lý sự cố và Ban An toàn;

  8. Xây dựng các bảng kiểm trong lĩnh vực phụ trách;

  9. Xây dựng các bảng kiểm của bảng kiểm trong lĩnh vực phụ trách;

  10. Tổ chức kiểm tra theo bảng kiểm đã xây dựng;

  11. Thư ký lĩnh vực phụ trách.

  3. CĐĐD. NGUYỄN MINH THÁM – Nhân viên phòng QLCL BV

  1. Xây dựng kế hoạch, báo cáo trong lĩnh vực phân công;

  2. Quản lý tiến độ thực hiện phần mềm KSNK;

  3. Quản lý tiến độ thực hiện Ban Hài lòng người bệnh;

  4. Quản lý tiến độ thực hiện Ban Kiểm soát nhiểm khuẫn;

  5. Quản lý tiến độ thực hiện Ban Cận lâm sàng;

  6. Quản lý tiến độ thực hiện 5S; khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú;

  7. Xây dựng các bảng kiểm trong lĩnh vục phụ trách;

  8. Xây dựng các bảng kiểm của bảng kiểm trong lĩnh vục phụ trách;

  9. Tổ chức kiểm tra theo bảng kiểm đã xây dựng;

  10. Thư ký lĩnh vực phụ bách.

  4. ĐDTH. Chung Văn Nâu – Nhân viên phòng QLCL BV

   

  1. Xây dựng kể hoạch, báo cáo trong lĩnh vục phân công;

  2. Quản lý tiến độ thực hiện các chỉ số chất lượng bệnh viện;

  3. Quản lý tiến độ thực hiện Ban Chuyên môn;

  4. Xây dựng các bảng kiểm trong lĩnh vực phụ trách;

  5. Xây dựng các bảng kiếm của bảng kiểm trong lĩnh vực phụ trách;

  6. Tổ chức kiểm tra theo bảng kiềm đã xây dựng;

  7. Thư ký lĩnh vực phụ trách.

   

  5. NGUYỄN NHƯ Ý – Nhân viên phòng QLCL BV

   

  1. Xây dựng kể hoạch, báo cáo trong lĩnh vục phân công;

  2. Quản lý tiến độ thực hiện các chỉ số chất lượng bệnh viện;

  3. Quản lý tiến độ thực hiện Ban Chuyên môn;

  4. Xây dựng các bảng kiểm trong lĩnh vực phụ trách;

  5. Xây dựng các bảng kiếm của bảng kiểm trong lĩnh vực phụ trách;

  6. Tổ chức kiểm tra theo bảng kiềm đã xây dựng;

  7. Thư ký lĩnh vực phụ trách.

   

   

  Liên hệ:

  Mail: qlclcainuoc@gmail.com

  ĐT: 02903. 883398