NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CHUNG
    15:31:00 18/10/2019
     TP CN NGUYỄN THỊ THIỆN PP. CN NGUYỄN NGỌC TRÂN  Phòng tài chính kế toán của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện. II. NHIỆM VỤ 1. Căn cú vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt. 2. Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.3. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.4. Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.5. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản. 6. Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định. 7. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện. II. TỔ CHỨC: 1. Các bộ phận:a. Thu chi ngân sách b. Theo dõi viện phí c. Theo dõi tài sản d. Thủ quỹ 2. Lãnh đạo a. Trưởng phòngb. 1 -2 Phó trưởng phòng TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN Dưới sự lãnh đạo của giám đốc bệnh viện, trưởng  phòng tài chính kế toán chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện việc thu, chi tài chính trong bệnh viện theo đúng quy định. I. NHIỆM VỤ:1. Chịu trách nhiệm trước giám  đốc và cơ quan tài chính cấp trên về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.2. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của phòng tài chính kế toán.3. Phân công việc hợp lí đối với các thành viên trong phòng. Thường  xuyên có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, giám sát mọi hoạt động kinh tế tài chính trong bệnh viện. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho các thành viên trong phòng.4. Điều hành các hoạt động nghiệp vụ tài chính kế toán cho phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, các chế độ chính sách của Nhà nước.5. Xây dựng dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi nhằm đảm bảo cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.6. Thực hiện tốt chế độ sổ sách , báo cáo thanh toán, quyết toán, kiểm kê định kỳ.7. Giám sát các hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị. II. QUYỀN HẠN:1. Chủ trì giao ban phòng hàng ngày và dự giao ban bệnh viện.2. Bố trí nhân lực trong phòng cho phù  hợp với công việc.3. Kiểm tra theo Pháp lệnh kế toán thống kê và Điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước để báo cáo giám đốc và cơ quan tài chính cấp trên.4. Trong trường hợp thu, chi không đúng chế độ thì được quyền báo cáo giám đốc và cơ quan tài chính cấp trên theo quy định hiện hành.5. Nhận xét các thành viên trong phòng về năng lực, khả năng chuyên môn, tinh thần phục vụ, trình giám đốc xét khen thưởng, đề bạt hoặc kỉ luật.6. Được tham gia các hội đồng theo quy định của Nhà nước và sự phân công của giám đốc.