NHIỆM VỤ CHUNG CỦA BỆNH VIỆN
  00:15:24 30/03/2013
  1. Khám bệnh, chữa bệnh 2. Đào tạo cán bộ 3. Nghiên cứu khoa học 4. Chỉ đạo tuyến 5. Phòng bệnh 6. Hợp tác quốc tế 7. Quản lý kinh tế trong Bệnh viện

  I. NHIỆM VỤ CHUNG CỦA BỆNH VIỆN

  Bệnh viện là là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người bệnh và có các nhiệm vụ sau:

  1. Khám bệnh, chữa bệnh

  a. Bệnh viện là nơi tiếp nhận mọi người bệnh đến cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú theo chế độ chính sách Nhà nước quy định.

  b. Tổ chức khám sức khoẻ và chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước.

  2. Đào tạo cán bộ

  Bệnh viện là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế. Các thành viên trong Bệnh viện phải mẫu mực thực hiện quy chế Bệnh viện và quy định kỹ thuật Bệnh viện.

  3. Nghiên cứu khoa học

  Bệnh viện là nơi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng, những tiến độ khoa học kỹ thuật vào việc khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ người bệnh.

  4. Chỉ đạo tuyến

  Hệ thống các Bệnh viện được t chức theo tuyến kỹ thuật. Tuyến trên có trách nhiệm chỉ đạo kỹ thuật tuyến dưới.

  5. Phòng bệnh

  Song song với khám bệnh, chữa bệnh phòng bệnh là nhiệm vụ quan trọng của Bệnh viện.

  6. Hợp tác quốc tế:

  Theo đúng các quy định của Nhà nước.

  7. Quản lý kinh tế trong Bệnh viện

  Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của Bệnh viện từng bước tổ chức việc hạch toán chi phí về khám bệnh, chữa bệnh trong Bệnh viện.