Previous
Next
Thông báo của bệnh viện
Thực hiện công văn số 2757/SYT-KHTC ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Sở Y tế Cà Mau, về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/BYT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Bộ Y tế, về việc đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt.
Đăng nhập
Thư Viện Ảnh
Thư Viện Ảnh