NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CHUNG CỦA TRƯỞNG KHOA
  00:23:00 12/04/2013

  NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CHUNG CỦA TRƯỞNG KHOA

  Tập Thể Khoa PTGMHS

   

  Dưới sự lãnh đạo của giám đốc bệnh viện, trưởng khoa chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện các hoạt động của khoa và các nhiệm vụ được giao.

   I. NHIỆM VỤ:

  1. Căn cứ kế hoạch của bệnh viện, xây dựng kế hoạch hoạt động của khoa để trình giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

  2. Kiểm tra đôn đốc các thành viên trong khoa thực hiện tốt quy định về y đức và làm theo lời dạy của Bác Hồ "Lương y phải như từ mẫu".

  3. Tổ chức chỉ đạo các thành viên trong khoa thực hiện tốt nhiệm vụ của khoa và Quy chế bệnh viện.

  4.Tham gia giảng dạy, hướng dẫn học viên đến thực tập tại khoa và các lớp học do giám đốc phân công.

  5. Làm nghiên cứu khoa học; sơ kết ,tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuyên môn và quản lý.

  6. Hướng về cộng đồng tổ chức chỉ đạo mọi thành viên trong khoa tham gia công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu và chỉ đạo tuyến dưới.

  7. Kiểm tra sát sao việc thực hiện Quy chế bệnh viện, Quy định kĩ thuật bệnh viện; Quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế, các trang bị thông dụng và việc thực hiện vệ sinh và bảo hộ lao động.

  8. Định kì sơ kết, tổng kết công tác báo cáo giám đốc; những diễn biến bất thường, đột xuất phải báo cáo ngay.

  II. QUYỀN HẠN:

  1.Chủ trì giao ban khoa hàng ngày và dự giao ban bệnh viện.

  2.Chủ trì các buổi hội chẩn, các buổi kiểm thảo tử vong ở khoa hoặc liên khoa.

  3. Bố trí nhân lực trong khoa cho phù hợp với công việc.

  4. Chỉ định các phương pháp chẩn đoán, điều trị, sử dụng thuốc, chăm sóc người bệnh toàn diện, xử lý các trường hợp bất thường cho các người bệnh trong khoa.

  5. Kí các giấy tờ cho người bệnh vào viện, chuyển khoa, ra viện, chứng nhận tình trạng sức khoẻ (chưa đến mức phải giám định) cho người bệnh, duyệt người bệnh ra viện.

  6. Nhận xét các thành viên trong khoa, kể cả học viên thực tập về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, khả năng chuyên môn, báo cáo giám đốc bệnh viện xét đề bạt, đào tạo, nâng lương, khen thưởng, kỉ luật.

   

  TRƯỞNG KHOA KHOA PHẪU THUẬT - GÂY MÊ HỒI SỨC

   

  Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn chung của trưởng khoa, trưởng khoa lâm sàng và trưởng khoa ngoại, trưởng khoa khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

  I. NHIỆM VỤ:

  1. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa ngoại, quy chế khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức và quy chế công tác khoa chống nhiễm khuẩn.

  2. Tổ chức thực hiện kế hoạch phẫu thuật theo kế hoạch đã được duyệt.

  3. Sắp xếp người bệnh vào buồng phẫu thuật theo yêu cầu phẫu thuật các chuyên khoa.

  4. Bố trí bàn phẫu thuật thường trực cấp cứu đáp ứng yêu cầu của các khoa lâm sàng.

  5. Phân công bác sĩ gây mê, phụ gây mê, y tá (điều dưỡng) tiếp dụng cụ và y tá (điều dưỡng phụ kíp phẫu thuật.

  6. Kiểm tra:

  a- Thuốc cấp cứu trong buồng phẫu thuật

  b- Dụng cụ phẫu thuật.

  c- Vải phẫu thuật, bông gạc.

  d- Các vật liệu dùng trong phẫu thuật.

  e- Các thiết bị y tế trong buồng phẫu thuật phải bảo đảm hoạt động tốt.

  g- Máy gây mê, thuốc mê, ôxy …

  h- Máy thở, bóng thở, máy theo dõi tim mạch, máy hút...

  i- Kiểm tra công tác vô khuẩn theo quy định.

  7. Có trách nhiệm tổ chức theo dõi, chăm sóc người bệnh từ tiếp nhận đến khi bàn giao người bệnh cho khoa lâm sàng.

  8. Định kì cùng với các khoa đánh giá kết quả các trường hợp phẫu thuật để rút kinh nghiệm.

  9. Tổ chức tổng vệ sinh các buồng phẫu thuật và kiểm tra công tác bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định.

  II. QUYỀN HẠN:

  1. Có quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa ngoại.

  2. Có quyền chỉ định người gây mê, châm tê…

  BÁC SĨ GÂY MÊ HỒI SỨC

   

  Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của bác sĩ điều trị và có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

  I. NHIỆM VỤ:

  1. Nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế bệnh viện, đặc biệt phải chú ý thực hiện quy chế công tác khoa ngoại, quy chế công tác khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức và quy chế công tác khoa chống nhiễm khuẩn.

  2. Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức hoặc trưởng khoa ngoại về công tác gây mê hồi sức cho người bệnh theo chỉ định.

  3. Thăm khám người bệnh trước phẫu thuật:

  a- Đối với trường hợp phẫu thuật theo kế hoạch: bác sĩ gây mê hồi sức phải khám lại người bệnh được phẫu thuật trước 01 ngày để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật theo qui định.

  b- Đối với trường hợp phẫu thuật cấp cứu: bác sĩ gây mê hói sức phải trực tiếp khám người bệnh, phối hợp với bác sĩ phẫu thuật chuẩn bị đầy đủ cuộc phẫu thuật.

  4. Kiểm tra việc chuẩn bị thuốc, oxy và các phương tiện khác phục vụ cho công tác gây mê của kĩ thuật viên.

  5. Tiếp đón người bệnh được phẫu thuật vào buồng phẫu thuật và thực hiện gây mê.

  gây tê theo y lệnh. Theo dõi tình trang sức khoẻ của người bệnh để xử lí khi có diễn biến bất thường, đảm bảo an toàn về gây mê hồi sức cho cuộc phẫu thuật.

  6. Sau phẫu thuật bác sĩ gây mê hồi sức phải theo dõi sát tình trạng sức khoẻ của người bệnh, cho đến khi các chỉ số sinh tồn của người bệnh ổn định.

  Trường hợp người bệnh nặng có nguy cơ tử vong, bác sĩ gây mê hồi sức phải thực hiện hồi sức lích cực, đồng thời xin ý kiến của trưởng khoa, cấp cứu người bệnh cho đến khi ổn định mới chuyển về buồng hồi tỉnh.

  II. QUYỀN HẠN:

  1. Có quyền hạn của bác sĩ điều trị.

  2. Tham gia hội chẩn duyệt phẫu thuật để chọn phương pháp gây mê, gây tê thích hợp

   

  Y TÁ ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA

  PHẪU THUẬT - GÂY MÊ HỒI SỨC

   

  Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức và trưởng phòng y tá (điều dưỡng) bệnh viện, y tá (điều dưỡng) trưởng khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức có nhiệm vụ, quyền hạn như y tá (điều dưỡng) trưởng khoa, nữ hộ sinh trưởng khoa và có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

  I. NHIỆM VỤ:

  1. Tiếp nhận và đưa người bệnh vào buồng phẫu thuật theo y lệnh ghi trong hồ sơ bệnh án.

  2. Phân công y tá (điều dưỡng), kĩ thuật viên và hộ lí phục vụ các cuộc phẫu thuật và thường trực để trình trưởng khoa duyệt.

  3. Kiểm tra, đôn đốc các thành viên trong khoa thực hiện nghiêm chỉnh quy chế khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức.

  4. Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, phương tiện, dụng cụ, vật liệu dùng trong phẫu thuật và thiết bị để sẵn sàng phục vụ các cuộc phẫu thuật theo kế hoạch và phẫu thuật cấp cứu. Những dụng cụ hỏng, vỡ phải lĩnh bổ sung hoặc thay thế kịp thời.

  5. Phân công y tá (điều dưỡng) thực hiện công tác theo dõi, chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật khi còn ở trong khoa, báo cáo kịp thời trưởng khoa các việc đột xuất, những diễn biến bất thường của người bệnh để xử lí kịp thời.

  6. Tổ chức và kiểm tra công tác vệ sinh, vô khuẩn, chống nhiễm khuẩn và xử lí chất thải theo quy định.

  7. Tham gia phục vụ các cuộc phẫu thuật và thường trực.

  8. Phối hợp với y tá (điều dưỡng) trưởng khoa ngoại để đón người bệnh đến buồng phẫu thuật và đưa người bệnh từ buồng phẫu thuật về khoa.

  II.  QUYỀN HẠN:

  1 Phân công y tá (điều dưỡng), hộ lí đáp ứng yêu cầu công việc của khoa.

  Y TÁ (ĐIỀU DƯỠNG) KHOA PHẪU THUẬT - GÂY MÊ HỒI SỨC

   

  Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa và y tá (điều dưỡng) trưởng khoa, tá (điều dưỡng) khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức có nhiệm vụ sau:

  1. Nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế bệnh viện, đặc biệt chú ý thực hiện công tác khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức và quy chế công tác khoa ngoại .

  2. Nghiêm chỉnh thực hiện y lệnh của bác sĩ điều trị.

  3. Trước cuộc phẫu thuật: chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ, thuốc cho cuộc phẫu thuật. Kiểm tra họ tên người bệnh, chỉ định phẫu thuật trước khi đưa người bệnh lên bàn phẫu thuật. Phụ phẫu thuật viên điều chỉnh bàn phẫu thuật, đèn phẫu thuật, mặc áo vô khuẩn.

  4. Trong cuộc phẫu thuật: sắp xếp dụng cụ theo thứ tự, tiếp dụng cụ cho phẫu thuật viên theo đúng quy định kĩ thuật bệnh viện.

  5. Sau cuộc phẫu thuật kiểm tra tại dụng cụ, băng, gạc. Nếu phát hiện thiếu phải báo ngay cho phẫu thuật viên để đề phòng sót dụng cụ trong cơ thể người bệnh. Vệ sinh thiết bị bàn phẫu thuật sau mỗi cuộc phẫu thuật.

  6. Theo dõi và chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật khi còn ở khoa và phát hiện tai

  biến để báo cáo cho phẫu thuật viên xử lý kịp thời.

  7. Cọ rửa, khử khuẩn, tiệt khuẩn, kiểm tra và đóng gói dụng cụ phẫu thuật theo cơ số quy định cho từng loại phẫu thuật.

  8. Quản lí thiết bị y tế, dụng cụ, phương tiện phẫu thuật khác được giao.

  9. Tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên khi được phân công.

  10. Tham gia thường trực theo sự phân công của y tá (điều dưỡng) trưởng khoa.

  HỘ LÝ CHUNG

  (Làm việc tại các khoa lâm sàng và khoa khám bệnh)

   

  Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa, y tá (điều dưỡng) trưởng khoa, hộ lí có nhiệm vụ sau:

  1. Thực hiện vệ sinh sạch, đẹp, ngăn nắp, trật tự trong các buồng bệnh, buồng thủ thuật, buồng tắm, buồng vệ sinh, hành lang, cầu thang, buồng làm việc của khoa theo quy chế quản lí buồng bệnh và buồng thủ thuật và quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

  2. Phục vụ người bệnh:

  a- Thay, đổi đồ vải của người bệnh theo quy định.

  b- Đổ bô, chất thải của người bệnh.

  c- Cọ rửa và tiệt khuẩn dụng cụ đựng chất thải của người bệnh, đảm bảo luôn khô, sạch.

  3. Phụ y tá (điều dưỡng) chăm sóc người bệnh toàn diện:

  a- Hỗ trợ người bệnh thực hiện vệ sinh thân thể

  b- Vận chuyển người bệnh.

  c- Vận chuyển phương tiện và thiết bị phục vụ người bệnh và mang sửa chữa thiết bị hỏng.

  4. Thu gom, quản lí chất thải trong khoa:

  a- Đặt các thùng rác tại các vị trí quy định của khoa (có lót túi nilon ở trong)

  b- Tập trung, phân loại rác từ các buồng bệnh, buồng thủ thuật vào thùng rác chung của khoa.

  c- Buộc túi ni lon khi rác đầy 2/3 túi và dán nhãn, ghi rõ tên khoa trên nhãn.

  d- Thu gom bỏ rác vào thùng không để rác rơi vãi ra ngoài.

  e. Cọ rửa thùng rác hàng ngày

  5. Bảo quản tài sản trong phạm vi được phân công.

  6. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của y tá (điều dưỡng) trưởng khoa.