Phòng Hành Chánh Quản Trị
  22:10:00 03/07/2013

  TP CN NGUYỄN CÔNG QUÃNG

  Đội Bảo Vệ

   

  Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện.

  I. NHIỆM VỤ:

  1. Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

  2. Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

  3. Tổ chức tốt công tác quản lí có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

  4. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

  5. Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.

  6. Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư thiết bị thông dụng của bệnh viện.

  7. Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

  8. Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

  9. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện.

  10. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

  11. Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

  12. Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh viện.

  13. Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

  14. Định kỳ báo cáo giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

  II. TỔ CHỨC:

  1. Các bộ phận:

  a. Hành chính, công văn đi, đến, lưu trữ hồ sơ.

  b. Tiếp khách.

  c. Cung ứng vật tư thông dụng.

  d. Sửa chữa nhà cửa, vườn hoa, cây cảnh.

  e. Điện, nước sạch, nước thải, lò hơi chất đốt.

  g. Bảo vệ trật tự trị an.

  2. Lãnh đạo:

  a. Trưởng phòng.

  b. 1 – 2 Phó trưởng phòng

  TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

   

              Dưới sự lãnh đạo của giám đốc bệnh viện, trưởng phòng hành chính quản trị chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện về công tác hành chính quản trị.

  1. NHIỆM VỤ:
  1. Lập kế hoạch công tác của phòng trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
  2. Lập kế hoạch cung cấp, dự trù mua sắm vật tư thông dụng, vật liệu theo từng thời gian để giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
  3. Thẩm xét các dự trù mua sắm vật tư thông dụng, vật liệu, nắm vững nguồn kinh phí để có kế hoạch chi tiêu hợp lí, đảm bảo các nguyên tắc tài chính.
  4. Quản lí tài sản của bệnh viện: Nhà cửa, thiết bị thông dụng, sổ sách, biểu mẫu thống kê. Tiến hành chế độ kiểm kê định kì, sắp xếp kho tàng hợp lí, thường xuyên tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng duy tu nhà cửa, thiết bị, thanh lí tài sản theo đúng chế độ quy định.
  5. Định kì tổ chức kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng và vận hành thiết bị thông dụng trong bệnh viện.
  6. Cung cấp vật tư thông dụng theo yêu cầu chuyên môn phù hợp với khả năng kinh phí của bệnh viện được cấp. Có kế hoạch tiết kiệm và thực hiện chống tham ô, lãng phí.
  7. Tổ chức chỉ đạo và thực hiện công tác vận chuyển trong và ngoài bệnh viện. Sử dụng hợp lí, có hiệu quả các phương tiện vận chuyển của bệnh viện.
  8. Thực hiện kiểm tra giám sát công tác vệ sinh ngoại cảnh nơi công cộng.
  9. Đảm bảo cung cấp đủ, điện nước sạch và xử lí nước thải.
  10. Tổ chức quản lí và thưc hiện công tác hành chính bao gồm:
  1. Công văn đi, đến, hệ thống lưu trữ và bảo quản hồ sơ, tài liệu.
  2. Vi tính, đánh máy, tiếp khách, tổ chức hội nghị.
  1. Chịu trách nhiệm về công tác an ninh trật tự, có kế hoạch phòng chống cháy, nổ trong bệnh viện.
  2. Tổ chức cho các thành viên trong phòng học tập để nâng cao trình độ.
  3. Định kì sơ kết, tổng kết và báo cáo giám đốc tình hình mua sắm, cung cấp vật tư, thiết bị, duy tu, sửa chữa và thanh lí tài sản.
   1. QUYỀN HẠN:
  1. Chủ trì giao ban phòng hàng ngày và dự giao ban bệnh viện.
  2. Bố trí nhân lực trong phòng cho phù hợp với công việc.
  3. Điều động, bố trí phương tiện vận chuyển trong và ngoài bệnh viện.
  4. Nhận xét các thành viên trong phòng về nhân lực, khả năng chuyên môn, tinh thần phục vụ để trình giám đốc xét khen thưởng, đề bạt, hoặc kỉ luật.
  5. Được tham gia các hội đồng theo quy định của Nhà nước và sự phân công của giám đốc.