Từ khóa: Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành:
Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Mô tả
6100/UBND-VX 04/12/2012 UBND Tỉnh Cà Mau Về việc nâng cao chất lượng khen thưởng
56/2011/NĐ-CP 04/07/2011 Chính Phủ Quy đinh chế độ chế độ ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập
22/HD-SYT 30/07/2012 Sở Y tế Cà Mau Hướng dẫn thực hiện Quyết định 1067/UBND-XD về việc triển khai Nghị quyết 04/2012/HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh về ban hanh danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn Tỉnh Cà Mau.
1067/UBND-XD 25/07/2012 UBND TỈNH CÀ MAU  V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hanh danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn Tỉnh Cà Mau
04/2013/TT-BYT 21/01/2013 Bộ y tế Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 04/2013/TT-BYT hướng dẫn việc phê duyệt và áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ, ngành khác quản lý.
1895/1997/QĐ-BYT 19/09/1997 Bộ y tế Quy chế bệnh viện năm 1997
4494/BYT-BH 29/06/2007 Bộ Y tế V/v Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắt trong KCB và thanh toan chi phí KCB BHYT
19/2013/TT-BYT 16/07/2013 Bộ y tế Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện
18/2013/TT-BYT 01/07/2013 Bộ y tế Quy định về vị trí, thiết kế, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm
92/2011/NĐ-CP 10/07/2011 CHÍNH PHỦ Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế
27/2013/TT-BYT 18/09/2013 Bộ Y tế Ban hành Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
2050/BYT_KHTC 11/04/2013 Bộ Y Tế V/v Một số vướng mắc trong triển khai Thông tư liên tịch số 04/2012 TTLT-BYT_BYT ngày 29/02/2012 của BYT 
34/2013/TT-BYT 28/10/2013 Bộ Y tế Ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày
176/2013/NĐ-CP 14/11/2013 CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
07/2014/TT-BYT 25/02/2014 Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế