Previous
Next
Thông báo của bệnh viện
Căn cứ Quyết định số 2282/QĐ-SYT ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Sở Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Bệnh viện Đa khoa Cái Nước năm 2019,Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-BV ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Bệnh viện Đa khoa Cái Nước về việc tuyển dụng viên chức năm 2019;Bệnh viện Đa
Đăng nhập
Thư Viện Ảnh
Thư Viện Ảnh