Phòng Điều Dưỡng và Công tác xã hội
  22:12:00 03/07/2013

  TP CN LÂM QUỐC TUẤN

   

   

  Phòng Y tá (điều dưỡng) của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc Bệnh viện là chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

  I. NHIỆM VỤ:

  1. Tổ chức, chỉ đạo y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

  2. Đôn đốc, kiểm tra y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lí thực hiện đúng các kỹ thuật bệnh viện và Quy chế Bệnh viện.

  3. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho các học viên và kiểm tra tay nghề cho y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý trước khi tuyển dụng.

  4. Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.

  5. Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.

  6. Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lí.

  7. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

  8. Định kì sơ kết, tổng kết công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo giám đốc bệnh viện.

  II.TỔ CHỨC:

  1.Các bộ phận:

  a. Chăm sóc người bệnh

  b. Đào tạo, nghiên cứu khoa học

  2. Lãnh đạo: a. Trưởng Phòng

  b. 1-2 Phó trưởng phòng

  .

  TRƯỞNG PHÒNG Y TÁ (ĐIỀU DƯỠNG)

   

  Dưới sự lãnh đạo của giám đốc bệnh viện, trưởng phòng y tá (điều dưỡng) bệnh viện  chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện việc chăm sóc người bệnh toàn diện.

  I. NHIỆM VỤ:

  1. Tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của phòng y tá (điều dưỡng).

  2. Xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng y tá (điều dưỡng), của y tá (điều dưỡng) trưởng khoa, nữ hộ sinh trưởng khoa, kĩ thuật viên trưởng khoa trong bệnh viện.

  3. Kiểm tra, đôn đốc y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kĩ thuật viên và hộ lí thực hiện Quy chế bệnh viện, quy định kĩ thuật bệnh viện các nhiệm vụ thường quy. Báo cáo kịp thời giám đốc bệnh viện các việc đột xuất xảy ra ở các khoa .

  4. Hướng dẫn y tá (điều dưỡng) trưởng khoa xây dựng bảng mô tả công việc cho y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kĩ thuật viên và hộ lý trong bệnh viện.

  5. Tham gia nghiên cứu khoa học, huấn luyện và chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực chăm sóc người bệnh.

  6. Dự trù, phân bổ vật tư tiêu hao và dụng cụ y tế cho công tác chăm sóc phục vụ người bệnh và giám sát sử dụng vật tư tiêu hao đảm bảo tiết kiệm và chống lãng phí.

  7. Hướng dẫn kiểm tra việc ghi sổ sách, phiếu theo dõi, phiếu chăm sóc cho y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kĩ thuật viên trong bệnh viện.

  8. Chỉ đạo và giám sát công tác vệ sinh buồng bệnh, buồng thủ thuật.

  9. Uỷ viên thường trực kiêm Thư kí Hội đồng người bệnh cấp bệnh viện.

  10. Định kì sơ kết, tổng kết, báo cáo công tác y tá (điều dưỡng) lên giám đốc bệnh viện

  II.QUYỀN HẠN:

  1.Chủ thì giao ban phòng hàng ngày và dự giao ban bệnh viện.

  2. Chủ trì các cuộc họp y tá (điều dưỡng) trưởng khoa, bệnh viện.

  3. Đề xuất ý kiến với giám đốc về vấn đề tuyển dụng, thuyên chuyển, khen thưởng, kỉ luật, tăng lương và học tập đối với y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kĩ thuật viên và hộ lí.

  4. Đề nghị với giám đốc bệnh viện về việc bổ nhiệm hoặc thôi chức vụ y tá (điếu dưỡng) trưởng khoa, nữ hộ sinh trưởng khoa và kĩ thuật viên trưởng khoa.

  5. Điều động tạm thời y tá (điều dưỡng) và hộ lí khi cần để kịp thời chăm sóc và phục vụ người bệnh.

  6. Đề nghị cấp phát bổ sung vật tư tiêu hao cho các khoa khi có yêu cầu đột xuất.

  7. Được tham gia các hội đồng theo quy định của Nhà nước và sự phân công của giám đốc.