Chức Năng Và Nhiệm Vụ
  06:45:00 28/07/2014
  Phòng Công nghệ thông tin

  TRƯỞNG PHÒNG

  KS PHAN VĂN ĐIỀN

   

   

   

  Hình Thành

  - Được thành lập theo Quyết định số 875/QĐ-SYT, ngày 11 tháng 7 năm 2014 giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau . Và đi vào hoạt động ngày 28 tháng 7 năm 2014

  Chức năng:

  Phòng Công nghệ thông tin của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc quản lý, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của bệnh viện.

  Nhiệm vụ: 

  - Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, trình Giám đốc phê duyệt.

  - Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các tổ chức thuộc bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt.

  - Hướng dẫn đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của bệnh viện cho cán bộ, viên chức của bệnh viện.

  - Quản lý, duy trì hoạt động ổn định có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và với các cơ quan - Bộ Y tế và các đơn vị sự nghiệp có liên quan.

  - Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của bệnh viện.

  - Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của bệnh viện.

  - Đảm nhiệm công tác sửa chữa, bảo trì các thiết bị công nghệ thông tin của bệnh viện.