Phòng Tổ Chức Cán Bộ
  22:13:00 03/07/2013

   

  TP CN TRẦN THANH NI

   

  PP YS CAO TRUYỀN THỐNG

   

            - Phòng  Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

            - Được thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-SYT, ngày 12 tháng 01 năm 2006 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau.

  I- Nhiệm vụ:

            1- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

            2- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

            3- Xây dựng lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình Giám đốc xét duyệt, tổ chức thực hiện

            4- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với tổ chức Đảng, Chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

            5- Tổ chức thực hiện Chính sách của nhà nước của ngành Y tế đối với mỗi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

            6- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

            7- Phối hợp với các khoa - phòng chức năng đề xuất với Giám đốc giải quyết những vấn đề có liên quan đến người thuộc diện chính sách xã hội.

            8- Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của CBVC trong bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.

  II- Tổ chức thực hiện:

           1. Các bộ phận:

              a) Quản lý nhân sự:

                 - Lao động tiền lương - Quản lý hồ sơ nhân lực.

                - Tuyển dụng, lương, chế độ, chính sách.

                - Công tác cán bộ, đề bạt, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

              b) Công tác đào tạo cán bộ:

                - Quy hoạch cán bộ - Kế hoạch đào tạo.

             c) Bảo vệ chính trị nội bộ:

           2. Lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ gồm:

             a) 01 Trưởng phòng

             b) 01 Phó trưởng phòng

             c) 01 Viên chức

  III- Thành tích đã đạt được

  - Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  - Tham mưu tốt cho Ban giám đốc về công tác quản lý nhân sự, lao động tiền lương, quản lý hồ sơ - tuyển dụng, khen thưởng, quy hoạch, kế hoạch đào tạo, kỷ luật và các chế độ chính sách tiền lương.

  - Chấp hành tốt, nội quy, quy chế bệnh viện.

  - Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  - Đoàn kết tốt nội bộ.

  - Từ 2006 đến nay phòng đạt những thành tích sau:

  + Năm 2006 Tập thể lao động tiên tiến.

  + Năm 2007 Tập thể lao động tiên tiến.

  + Năm 2009 Tập thể lao động tiên tiến.

  + Năm 2010 Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc.

  + Năm 2012 Tập thể lao động tiên tiến.