HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH CÀ MAU LẦN THỨ IV (NĂM 2014– 2015)

09:38:00 30/05/2015

Căn cứ vào hướng dẫn triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của Ban Tổ chứcHội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc;

Căn cứ Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 12tháng 11 năm 2013của UBND tỉnh Cà Mau về thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cà Mau lần thứ IV(năm 2014– 2015);

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cà Mau lần thứ IV(năm 2014– 2015);

Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cà Mau ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cà Mau lần thứ IV(năm 2014– 2015 như sau:

* MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA HỘI THI

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Cà Mau lần thứ IV(năm 2014– 2015)(sau đây gọi tắt là Hội thi) được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của cán bộ và nhân dân trong toàn tỉnh, thuộc mọi lĩnh vực khoa học và công nghệ; thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

* LĨNH VỰC DỰ THI

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều có quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 5 lĩnh vực sau đây:

1. Công nghệ thông tin,  điện tử, viễn thông

- Ứng dụng các phần mềm trong khâu tổ chức, quản lý hoặc chuyên môn nghiệp vụ tại cơ quan, đơn vị. Các linh kiện, thiết bị và máy móc điện - điện tử ứng dụng trong sản xuất và đời sống. Sáng tạo các phần mềm trong các hoạt động nhằm nâng cao năng lực trong quản lý, giáo dục - đào tạo, sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật…

- Sản xuất, lắp ráp máy móc, thiết bị điện, điện tử, thiết bị viễn thông phục vụ thông tin liên lạc (thay thế hàng nhập khẩu).

- Các mô hình ứng dụng tin học trong phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau.

2. Cơ khí, tự động hoá, xây dựng và giao thông vận tải

- Các giải pháp kỹ thuật thuộc các lĩnh vực công nghiệp cơ khí. Các giải pháp cải tiến, hợp lý hóa các phụ tùng, máy móc, thiết bị,... (thay thế nhập khẩu) phục vụ sản xuất và đời sống, các giải pháp công nghệ về an toàn giao thông. 

- Chế tạo, cải tiến máy móc, thiết bị sử dụng trong các ngành kinh tế kỹ thuật (nông nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, thủy lợi, chế biến thủy sản, y tế, xử lý môi trường…).

- Các dây chuyền lắp ráp tự động phục vụ sản xuất các ngành nghề…

3. Vật liệu, hoá chất, năng lượng

Các giải pháp công nghệ chế tạo vật liệu mới, ứng dụng các giải pháp quản lý, tổ chức sản xuất, các thiết bị và công nghệ mới tiết giảm việc sử dụng năng lượng. Ứng dụng và sử dụng nguồn nguyên liệu, nhiên liệu sạch thay thế nguyên liệu, nhiên liệu cũ, các giải pháp sản xuất sạch hơn.

4. Nông, lâm, ngư nghiệp và môi trường

Bảo quản và chế biến lương thực, thực phẩm. Tạo lập và thuần hóa các giống cây trồng mới, vật nuôi mới thích ứng với điều kiện của địa phương. Các biện pháp và qui trình canh tác nhằm tăng năng suất và chất lượng cây trồng, vật nuôi. Ứng dụng công nghệ sinh học lai tạo giống cây trồng, vật nuôi mới đem lại hiệu quả và năng suất cao

Các giải pháp về bảo vệ môi trường nhằm xử lý chất thải, thu gom chất thải trong sinh hoạt và sản xuất, trong cơ sở y tế và sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xử lý chất thải trong quá trình chăn nuôi, canh tác, thu hoạch, chế biến...

5. Y tế, Giáo dục, đào tạo và các lĩnh vực khác 

Chế tạo sản phẩm, dụng cụ trang thiết bị y tế, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, các phương pháp kỹ thuật nhằm điều trị bệnh, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho con người. Các phương pháp kỹ thuật mô phạm, các mô hình thiết bị ứng dụng trong quản lý và đổi mới phương pháp dạy và học.

* TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP DỰ THI

1. Tính mới so với các giải pháp đã có.

- Giải pháp dự thi không trùng hoàn toàn với giải pháp được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt Nam.

- Giải pháp đã được công bố nhưng lần đầu tiên được áp dụng và có cải tiến so với giải pháp đã có.

2. Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của tỉnh Cà Mau: Giải pháp dự thi đã được áp dụng hoặc đã được thử nghiệm, sản xuất thử và chứng minh khả năng áp dụng có hiệu quả; được cơ quan chức năng xác nhận.

3.Hiệu quả kinh tế -  xã hội: Giải pháp dự thi mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở trong và ngoài tỉnh, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội.

* ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Mọi tổ chức và cá nhân ở trong tỉnh, ngoài tỉnh, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, nghề nghiệp có giải pháp kỹ thuật và giải pháp tổ chức quản lý được sáng tạo và áp dụng tại Cà Mau đều có quyền đăng ký dự thi.

* HỒ SƠ DỰ THI  (trình bày trên khổ giấy A4).

Hồ sơ dự thi gồm 2 bộ, bao gồm phiếu đăng ký dự thi, bản mô tả giải pháp dự thi và toàn văn giải pháp dự thi thuộc các lĩnh vực khoa học – kỹ thuật nêu tại điều 3 của thể lệ này.

1. Phiếu đăng ký dự thi(theo mẫu) gồm các nội dung sau:

- Họ và tên người dự thi hoặc tên tổ chức dự thi;

- Địa chỉ nơi làm việc hoặc nơi cư trú, điện thoại liên hệ (nếu có);

- Nghề nghiệp của tác giả hoặc nhóm tác giả (ghi riêng từng cá nhân);

- Tên giải pháp dự thi;

- Lĩnh vực dự thi;

- Thời điểm tạo ra giải pháp (ghi ngày, tháng, năm);

- Văn bản thỏa thuận của các đồng tác giả về phần trăm đóng góp và ủy quyền cho 1 người đứng ra làm đại diện dự thi nếu giải pháp do nhóm tác giả tạo ra;

- Cam đoan của người dự thi về những điều ghi trong hồ sơ là đúng sự thật;

- Xác nhận của tổ chức cho phép dự thi hoặc xác nhận của địa phương nơi tác giả cư trú.

(Những giải pháp đoạt giải các hội thi trước không được tham gia dự thi kỳ này).

2.  Bản mô tả giải pháp dự thi:

- Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi).

- Mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó.

- Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp dự thi, mô tả ngắn gọn, nhưng đầy đủ, rõ ràng toàn bộ nội dung giải pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đã khắc phục những nhược điểm nào, sáng kiến cải tiến những chi tiết nào của giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới.

- Khả năng áp dụng được chứng minh thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng.

- Hiệu quả kinh tế - xã hội của giải pháp dự thi được đánh giá bằng cách so sánh với những giải pháp tương tự đã biết. Cần nêu rõ những chỉ tiêu kinh tế mà giải pháp dự thi mang lại cao hơn giải pháp đã biết hoặc nêu rõ những khiếm khuyết đã được khắc phục của những giải pháp đã biết mà không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, trật tự an ninh xã hội. Bản mô tả giải pháp kèm theo bản vẽ, sơ đồ, hình ảnh, các tính toán minh họa.

3. Toàn văn giải pháp dự thi:Cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp. Các tác giả có thể gửi kèm theo mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, ảnh chụp từ các góc độ khác nhau và các tài liệu có liên quan khác (nếu thấy cần thiết). Các tài liệu cần được trình bày rõ ràng, không tẩy xóa.

* NỘP, NHẬN HỒ SƠ DỰ THI

1. Hồ sơ dự thi: đựng trong phong bì dán kín gửi về Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh, cơ quan Thường trực Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cà Mau lần thứ IV(năm 2014– 2015).

- Địa chỉ:Số 63,đường 1/5, phường 5, TP. Cà Mau.

- Điện thoại: (0780)3838595, Fax: (0780) 3838595.

 Hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện (ngày,tháng ghi trên con dấu của cơ quan bưu điện nơi gửi, được tính là ngày nộp hồ sơ dự thi).

2. Thời hạn nộp hồ sơ dự thi: bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2015 (Hồ sơ dự thi được tiếp nhận, xem xét, lưu trữ như tài liệu mật cho tới ngày công bố kết quả Hội thi).

3. Thời gian triển khai hội thi kể từ ngày tổ chức Lễ phát động hội thi (ngày 17/12/2013); tổ chức Lễ Tổng kết hội thi: tháng 12 năm 2015.

* GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng hội thi lần thứ IVcó tối đa: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 6 giải ba và 15 giải khuyến khích.

- Giải nhất, mỗi giải  trị giá: 15.000.000 đồng.

- Giải nhì, mỗi giải trị giá: 10.000.000 đồng.

- Giải ba, mỗi giải trị giá: 7.000.000 đồng.

- Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 3.000.000 đồng.

Và một số giải thưởng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong vận động, tuyên truyền, tổ chức hội thi.

* BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Việc tham gia dự thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Khi phát hiện thấy giải pháp cần phải bảo hộ trước khi công bố kết quả đoạt giải, Ban Tổ chức sẽ thông báo cho tác giả biết để lập hồ sơ yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Địa chỉ liên hệ:

Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IV (năm 2014-2015).

Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: số 63, đường 1/5, P.5, TP. Cà Mau

Điện thoại: (0780) 3838595

 

Nguyễn Anh Hần