BAN BIÊN TẬP
  14:37:00 22/01/2016

  1. Ông Nguyễn Văn Tín               Phó Giám đốc                Trưởng Ban

  2. Ông Đặng Hải Đăng                Phó giám đóc                 Phó ban

  3. Ông Huỳnh Thanh Triều          Phó Giám đốc                Phó ban

  4. Ông Phan Văn Điền                TP CNTT                        Thư ký

  5. Ông Châu Quốc Lượng            TP QLCL                        Thành viên

  6. Ông Lâm Quốc Tuấn               TP Điều dưỡng               Thành viên

  7. Ông Phạm Văn Voi                  TK Dược                        Thành viên