HỘI NGHỊ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH VÀ SKCT ĐỢT 2 NĂM 2017

12:41:00 10/11/2017

Căn cứ công văn số 2200/SYT-TCCB ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Giám đốc Sở Y tế Cà Mau về việc xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở, cấp tỉnh năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 427/QĐ-BV ngày 18/10/2017 của Giám đốc bệnh viện ĐK Cái Nước về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH và SKCT đợt 2 năm 2017;

Ngày 26,27,30,31/10/2017 Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH và SKCT đợt 2 đã tiến hành nghiệm thu 23 đề tài NCKH và 13 sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

 

Kết quả có 16 đề tài xếp loại khá, 07 đề tài xếp loại TB (Trong đó có 02 đề tài NCKH báo cáo cấp Sở Y tế); 13 SKCT được công nhận (trong đó có 02 sáng kiến đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh).