SỞ Y TẾ KIỂM TRA TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 2017

06:57:00 20/12/2017

Căn cứ Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0) ban hành kèm Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 922/QĐ-SYT ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Giám đốc Sở Y tế Cà Mau về việc thành lập Đoàn đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế của Sở Y tế Cà Mau năm 2017;

Ngày 16 tháng 12 năm 2017, Bệnh viện đa khoa Cái Nước đã tiếp Đoàn đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế của Sở Y tế Cà Mau năm 2017.

Bệnh viện đa khoa Cái Nước tiếp Đoàn đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế của Sở Y tế Cà Mau năm 2017

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 82/83 tiêu chí

2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 99%

3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 265, giảm 4 điểm so với kết quả tự đánh giá.

4. Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3.19, giảm  0.03 điểm so với kết quả tự đánh giá.

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

5. Số lượng tiêu chí đạt:

0

11

42

28

1

6. % tiêu chí đạt:

0.00

13.41

51.22

34.15

1.22

So với kết quả tự đánh giá

giảm 1

tăng 2

tăng 1

không thay đổi

giảm 2

 

Lona