CHUYÊN ĐỀ THÁNG 10 NĂM 2018 “Phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo”

12:56:00 11/10/2018

Phong cách lãnh đạo là những phương pháp, biện pháp, phương thức riêng mà người lãnh đạo sử dụng hằng ngày để thực hiện nhiệm vụ của mình. Phong cách được quy định bởi chức năng, nhiệm vụ, phẩm chất, tri thức, điều kiện chính trị và điều kiện sống của người lãnh đạo. Phong cách của người lãnh đạo có vai trò quan trọng trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, trong kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Sinh thời, phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang đậm dấu ấn riêng của Bác, gắn liền với tư tưởng, đạo đức, lối sống, mục đích sống của Bác; vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa cao cả vừa thiết thực; thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức, thẩm mỹ; là tấm gương sáng cho mọi người, mọi thế hệ người Việt Nam học tập và làm theo.

 Theo Bác, một yêu cầu quan trọng trong phong cách của người cán bộ lãnh đạo là phải có sự thống nhất giữa tính đảng, tính nguyên tắc cao với tính năng động, sáng tạo, sự nhạy cảm với cái mới. “Trung với Đảng”, “trung với nước, hiếu với dân” là phẩm chất chính trị cơ bản, thể hiện trong mọi hoạt động của người cán bộ lãnh đạo. Bác khẳng định, điều chủ chốt trong phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo là phải: “ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc".

Nhiệt tình cách mạng là yếu tố cơ bản trong phẩm chất của người cán bộ lãnh đạo. Có nhiệt tình cách mạng, người cán bộ lãnh đạo mới say mê, tận tuỵ với công việc để tìm ra những phương án sáng tạo nhằm thực thi nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Tính cách mạng, lòng yêu nước, thương dân là động lực lớn thôi thúc người lãnh đạo chuyên tâm, tận tuỵ với công việc. Đồng thời, người cán bộ lãnh đạo phải có sự tìm tòi sáng tạo, đề xuất được những ý kiến hay, những phương án tối ưu để thực thi nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Theo Bác, cán bộ lãnh đạo, phải là những người vừa “hồng”, vừa “chuyên”, có đạo đức cách mạng, có tinh thần anh dũng, gương mẫu, chịu đựng gian khổ, hy sinh và có năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tính khoa học phải được thể hiện bằng tri thức khoa học. Nhiệt tình cách mạng chỉ thực sự đem lại hiệu quả khi nó được thống nhất giữa tri thức khoa học và cơ sở khoa học. Thực tế thấy rằng, nhiệt tình mà thiếu tri thức khoa học sẽ dẫn tới sai lầm, chệch hướng, làm sai đường lối, chính sách, trái quy luật xã hội, thậm chí dẫn đến phá hoại... Các dự án, kế hoạch… với những ý tưởng tốt đẹp, nhưng do thiếu tri thức dẫn đến thất bại, gây ra tổn thất nặng nề khi tổ chức thực hiện. Để có vốn tri thức khoa học, người cán bộ lãnh đạo phải chịu khó học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, nghiệp vụ, nắm bắt được tình hình trong và ngoài nước. Bác thường nhắc nhở cán bộ đảng viên nói chung, nhất là với cán bộ lãnh đạo rằng: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân".

Bác dạy rằng: “Cán bộ lãnh đạo cần nắm chắc lý luận mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, vì lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi.. Đồng thời phải biết liên hệ lý luận với thực tiễn trong công tác lãnh đạo”. Người kết luận rằng: “Lý luận mà không có thực tiễn là lý luận suông. Thực tiễn mà không có lý luận là thực tiễn mù quáng”. Bác yêu cầu người cán bộ lãnh đạo phải có năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn, phải gắn lý luận với công tác thực tế. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng phải xuất phát từ tình hình cụ thể, phải giải thích cho quần chúng hiểu và vận động quần chúng thực hiện các chủ trương, chính sách đó, như thế lý luận mới không tách rời thực tế. Trong công tác, tùy theo hoàn cảnh cụ thể, người cán bộ lãnh đạo có thể sử dụng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, cần có sự vững vàng, không thay đổi trong những vấn đề thuộc về nguyên tắc, đó là những vấn đề có tính chiến lược, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là “bất biến, phải giữ vững như sắt đá”.

Theo Bác, tính bất biến, mục tiêu chung trong tất cả các giai đoạn của cách mạng là độc lập, thống nhất cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Tuy nhiên, con đường đi đến mục tiêu đó là con đường đấu tranh lâu dài, đầy khó khăn, gian khổ. Người cán bộ lãnh đạo cần sáng suốt, tỉnh táo, nhạy bén để xác định sách lược, hình thức, biện pháp thực hiện trong những hoàn cảnh, điều kiện lịch sử cụ thể, trong mỗi bước đi, mỗi bước tiến lên của cách mạng.

 Để xây dựng phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo của cán bộ lãnh đạo Bệnh viện cần phải thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường giáo dục, rèn luyện phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo khoa/ phòng/ Bệnh viện. Tổ chức học tập Chuyên đề năm 2018 “về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, đưa nội dung giáo dục về xây dựng phong cách lãnh đạo của Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt Đảng, chính quyền, đoàn thể, chú ý trang bị hệ thống tri thức tổng hợp, phương pháp tư duy khoa học và năng lực tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. "Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Có kế hoạch học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức cho cán bộ, nhất là các y, bác sỹ trẻ. Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, luôn trung thành với Đảng, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng, hết sức tận tụy với người bệnh với công việc, hoàn thành tốt mọi chức trách nhiệm vụ được giao. Thường xuyên học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ học vấn, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để vận dụng có hiệu quả kiến thức được tiếp thu vào thực tiễn công tác; luôn năng động, sáng tạo trong công việc.

Hai là, xây dựng các quy định về phong cách, tác phong công tác của người cán bộ lãnh đạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh, sát hợp với tình hình và nhiệm vụ chính trị của từng khoa/ phòng và Bệnh viện. Xây dựng và thực hiện tốt các quy định, quy trình chuyên môn để phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo, lề lối công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các khoa/ phòng và Bệnh viện cùng với việc xây dựng chế tài cụ thể để xử lý các sai phạm.

Ba là, các cấp ủy Đảng phải thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu và mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy với người đứng đầu, bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của người đứng đầu và cơ chế xử lý đối với người đứng đầu khi vi phạm.

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác quản lý cán bộ, đảng viên, xây dựng các quy định, quy chế, nội quy và quy trình thực thi nhiệm vụ và thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, phong cách, tác phong lãnh đạo. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý kiểm điểm, liên hệ theo chức trách, nhiệm vụ được giao, tự phê bình và phê bình thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, chân thành, gắn với thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, theo cương vị công tác. Kết hợp quản lý đảng viên ở nơi làm việc và quản lý đảng viên ở nơi cư trú. Nghiêm túc đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên để có căn cứ xem xét, sàng lọc đội ngũ cán bộ tạo cơ sở để phục vụ công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí, sử dụng... cán bộ.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện phong cách, tác phong lãnh đạo của người đứng đầu các khoa/ phòng/ Bệnh viện. Đồng thời chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không để người thân trong gia đình lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Sáu là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chuyên đề năm 2018 “về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” và Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 22/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ./.

BSCKII. Châu Quốc Lượng