HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM

08:50:00 26/03/2014

Thực hiện Kế hoạch số 60-KH/HU, ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy Cái Nước về việc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

(ảnh: Toàn cảnh hội nghị)

 

 Ngày 24 - 25 tháng 3 năm 2014 Đảng ủy Bệnh viện ĐKKV Cái Nước tổ chức Hội nghị quán triệt thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đảng viên, cán bộ chủ chốt các khoa, phòng. Tổng số có 153 đồng chí tham dự. Đồng chí Bùi Đức Văn, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị được tiếp thu các nội dung:

- Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Giới thiệu những nội dung cơ bản của Hiến pháp

- Triển khai Kế hoạch số 60-KH/HU, ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy Cái Nước về việc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Triển khai Kế hoạch số 06-KH/ĐU, ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện ĐKKV Cái Nước về việc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thông qua hội nghị này giúp cho cán bộ, đảng viên thấy rõ mục đích, ý nghĩa và kết quả của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992, những nét mới sửa đổi; tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về việc triển khai và thực thi Hiến pháp, pháp luật. Sau hội nghị này Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo cho khoa, phòng tổ chức đoàn thể tiếp tục triển khai để cho cán bộ, viên chức, đảng viên trong đơn vị đạt 100%.

Đặng Kiên Cường