CHUYÊN ĐỀ THÁNG 03 NĂM 2019 “Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân được thể hiện là phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của Nhân dân”

19:37:00 12/08/2019

Sinh thời, Bác từng nói: “Phải đem hết sức Dân, tài Dân, của Dân để làm lợi cho Dân”, “dựa vào lực lượng của Dân, tinh thần của Dân để gây hạnh phúc cho Dân”, “chủ nghĩa xã hội là nhằm nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của Nhân dân và do Nhân dân tự xây dựng lấy” bởi Dân là gốc của nước. Dân là người đã không tiếc máu xương để xây dựng và bảo vệ đất nước. Nước không có Dân thì không thành nước. Nước do dân xây dựng nên, do dân đem xương máu ra bảo vệ, do vậy dân là chủ của nước. Qua đó, có thể thấy, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, con người - mục tiêu và con người - động lực là thống nhất, vì Dân và do Dân là thống nhất. Nhân dân là người giữ vai trò quyết định trên tất cả các lĩnh vực: Từ kinh tế, chính trị đến văn hóa, xã hội, từ những chuyện nhỏ có liên quan đến lợi ích của mỗi cá nhân đến những chuyện lớn như lựa chọn thể chế, lựa chọn người đứng đầu Nhà nước. Người Dân có quyền làm chủ bản thân, nghĩa là có quyền được bảo vệ về thân thể, được tự do đi lại, tự do hành nghề, tự do ngôn luận, tự do học tập… trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Người Dân có quyền làm chủ tập thể, làm chủ địa phương, làm chủ cơ quan nơi mình sống và làm việc. Người Dân có quyền làm chủ các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội thông qua bầu cử và bãi miễn.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo cho đời sống và hạnh phúc của Nhân dân, đồng thời quan tâm đến việc phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân. Người khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân... Trong xã hội không gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ lợi ích của Nhân dân” (Hồ Chí Minh Toàn tập, Sđd, t.10, tr.453). Lịch sử Việt Nam cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng và đóng góp của các tầng lớp Nhân dân đã quyết định mọi thắng lợi của cách mạng đưa đất nước đến ngày hòa bình thống nhất độc lập tự do. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân được thể hiện là phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của Nhân dân. Theo Bác, muốn thật sự tôn trọng Nhân dân thì phải hiểu Dân. Cùng với thái độ đánh giá cao vai trò của Nhân dân, ý thức tôn trọng Nhân dân còn phải đặc biệt chú ý không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm Nhân dân. Phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của Nhân dân. Tôn trọng Nhân dân trước hết phải có thái độ đánh giá đúng vai trò, vị trí của Nhân dân. Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Dân chúng đồng lòng việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không nên”. Muốn tôn trọng Nhân dân thì phải thật sự hiểu Dân và giải thích cho Nhân dân hiểu. Cán bộ đảng viên tôn trọng Nhân dân phải thực hiện cho đúng, cho tròn chữ “liêm”. Người đánh giá rất cao vai trò, sức mạnh của Nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân là lực lượng vô tận của cách mạng và là nhân tố tạo nên thắng lợi của cách mạng. Người cũng đã khẳng định: “Có dân là có tất cả”, tin ở Dân, dựa vào Dân, tập hợp và phát huy sức mạnh của toàn Dân là nguyên tắc cơ bản trong chiến lược cách mạng của Người. Nguyên tắc quan trọng này bắt nguồn từ các giá trị trong truyền thống Dân tộc: “Chở thuyền là Dân, làm lật thuyền cũng là Dân”, “Dễ mười lần không Dân cũng chịu, khó trăm lần Dân liệu cũng xong”.

Tóm lại: Việc nghiên cứu, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm giúp mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong Bệnh viện nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhân dân, về vai trò của quần chúng Nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước, nhất là bối cảnh tình hình mới rất phức tạp hiện nay; xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân, dựa vào Dân và vì Nhân dân phục vụ nhiều hơn nữa.

Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay là Đảng ủy, các chi ủy chi bộ phải luôn xem lại việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị được ban hành qua thực tiễn, qua cuộc sống, qua sự ủng hộ của Nhân dân. Có thái độ nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật và có biện pháp khắc phục hạn chế, yếu kém. Bên cạnh đó xem việc giáo dục là một trong những biện pháp chủ yếu, thường xuyên phải đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; thẳng tay trừng trị kẻ bất liêm, bất trị bất kỳ kẻ đó ở vị trí nào.

Đối với Đảng ủy, chi ủy, Ban giám đốc Bệnh viện và các đoàn thể chính trị - xã hội; cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu; cán bộ, đảng viên, viên chức trong hệ thống chính trị Bệnh viện cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý. Đối với người đứng đầu phải thực hiện nói đi đôi với làm, tạo uy tín tốt trong Nhân dân, làm gương để Nhân dân noi theo; tiền phong, gương mẫu, có trách nhiệm và chịu trách nhiệm cao nhất trong công việc và trong cuộc sống./.

BSCKII. Châu Quốc Lượng