CHUYÊN ĐỀ THÁNG 05 NĂM 2019 “Phong cách Hồ Chí Minh tôn trọng nhân dân xuất phát một cách tự nhiêntừ nhân cách, cuộc đời, cái tâm, cái đức vì nước, vì dân của Người”

19:49:00 12/08/2019

Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phong cách làm việc mẫu mực của một lãnh tụ, của một nhà khoa học chân chính. Từ quan điểm mọi quyền lực, lợi ích đều thuộc về Nhân dân, phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang sắc thái riêng của một vĩ nhân, là tấm gương để mọi cán bộ, đảng viên, lãnh đạo học tập và làm theo. Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lề lối, cách thức làm việc của người lãnh đạo mà đối tượng của sự lãnh đạo đó là cấp dưới, là quần chúng Nhân dân. Để đạt mục tiêu lãnh đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao sự tôn trọng Nhân dân, vì nước, vì dân đã tác động vào quần chúng bằng một phong cách cao đẹp để phát huy cao nhất vai trò của họ. Cách làm việc này bắt nguồn từ nhân cách, cuộc đời, cái tâm, cái đức vì nước, vì dân, từ sự thấm nhuần sâu sắc quan điểm của mối quan hệ biện chứng giữa cá nhân lãnh tụ và quần chúng Nhân dân, là phẩm chất đạo đức cách mạng trọn đời vì dân, vì nước của Người. Học tập phong cách làm việc của Bác chúng ta nhận thấy:

          Một là: Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân xuất phát từ những bài học lớn được rút ra từ chiều sâu của lịch sử dân tộc, như Nguyễn Trãi đã kết luận, “Lật thuyền mới rõ dân như nước”. Theo Hồ Chí Minh, tôn trọng Nhân dân trước hết phải có thái độ đánh giá đúng vai trò, vị trí của Nhân dân. Muốn thật sự tôn trọng Nhân dân thì phải hiểu dân. Được lòng dân thì ta không sợ gì cả. Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân...Cùng với thái độ đánh giá cao vai trò của Nhân dân, ý thức tôn trọng Nhân dân còn phải đặc biệt chú ý không xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của dân, không xúc phạm Nhân dân. Phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của Nhân dân...

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ là một khía cạnh biểu hiện ý thức tôn trọng Nhân dân. Theo Hồ Chí Minh, trong chế độ dân chủ cộng hòa, dân là chủ trì Chính phủ, Đảng, cán bộ từ Trung ương đến địa phương đều phải phụng sự Nhân dân, là công bộc của dân, “sẵn sàng vui vẻ làm trâu ngựa, làm tôi tớ trung thành của Nhân dân”. Từ chỗ đánh giá cao vai trò của Nhân dân, Hồ Chí Minh nhấn mạnh trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, làm sao cho họ có năng lực làm chủ, biết hưởng, dùng quyền dân chủ, dám nói, dám làm. Dân chủ được Người giải thích ngắn gọn, súc tích là dân làm chủ và dân là chủ...Phát huy dân chủ là phát huy tài dân, phải chịu khó nghe dân, gặp dân, hiểu dân, học dân, hỏi dân. Học hỏi dân để lãnh đạo dân. Hồ Chí Minh khẳng định “Không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân. Có biết làm học trò dân, mới làm được thầy học dân”.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh là vì con người, do con người, trước hết là vì dân và do dân. Người nói rằng: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Cách mạng Tháng Tám thành công, một ngày sau Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh đã đề ra 6 nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhằm giải quyết những vấn đề về đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì”... Trước lúc đi xa, Hồ Chí Minh vẫn quan tâm “Đầu tiên là công việc đối với con người”. Người dặn trong di chúc: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân”...

Hai là: Đạo đức Hồ Chí Minh luôn tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân

- Đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân thể hiện nổi bật ở sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của người. Ý thức tôn trọng Nhân nhân ở khía cạnh đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện rõ trong quan niệm: “ý dân là ý trời. Làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành. Làm trái ý nguyện của dân thì ắt bại”. Tôn trọng Nhân dân là đề cao ý dân, sức dân, bởi “Dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân, yêu kính Nhân dân, thật sự tôn trọng Nhân dân.

- Đạo đức Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ. Dân chủ, được hiểu ngắn gọn: Dân là chủ và dân làm chủ, Từ chỗ nâng cao dân trí, bồi dưỡng ý thức, năng lực làm chủ, phát triển văn hóa chính trị và tính tích cực công dân, khuyến khích Nhân dân tham gia vào công việc của Đảng, Chính phủ, thì một điều quan trọng là tạo điều kiện cho dân “dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm”. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân là phát huy quyền của người dân về mọi mặt chính trị, văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe...

- Đạo đức Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân. Hồ Chí Minh quan tâm hàng đầu và rất nhất quán về đạo đức. Người để lại cho chúng ta nhiều phẩm chất đạo đức quý báu, trong đó cao nhất, cốt lõi là chí công vô tư, tức là nêu cao chủ nghĩa tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân. Đạo đức Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân thể hiện rất rõ quan điểm khi Người nói đạo đức cách mạng là “Đặt lợi ích của Đảng và của Nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân”... Trăn trở về đời sống nhân dân, trong Di chúc, Người không quên nhắc nhở Đảng, Nhà nước “Chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của Nhân dân”...

Ba là: Phong cách Hồ Chí Minh luôn tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân

- Phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân xuất phát một cách tự nhiên từ nhân cách, cuộc đời, cái tâm, cái đức vì nước, vì dân của Người. Phong cách tôn trọng Nhân dân của Hồ Chí Minh được thể hiện bằng nhiều cách. Người chú ý lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị chính đáng của quần chúng, sẵn sàng tiếp thu phê bình của quần chúng và hoan nghênh quần chúng phê bình mình...

- Phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy dân chủ xuất phát từ chỗ tôn trọng Nhân dân, đề cao vai trò, vị trí của Nhân dân. Dù bận rất nhiều công việc đối nội, đối ngoại, nhưng về với dân, đến với quần chúng để học dân, hỏi dân, hiểu dân, nghe dân nói, thấy dân làm, để nắm vững tình hình, dân tâm, dân ý là nhu cầu thường trực của Bác... Để thực hiện phong cách dân chủ, cần phải hiểu: “Nếu quần chúng nói mười điều mà chỉ có một vài điều xây dựng, như thế vẫn là quý báu và bổ ích”...

- Phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân. Trên cơ sở nhận thức “dân dĩ thực vi thiên”, nghĩa là dân lấy ăn làm trời, và “có thực mới vực được đạo”, nghĩa là không có ăn thì chẳng làm được việc gì cả, tư tưởng và phòng cách Hồ Chí Minh thể hiện đậm nét việc chăm lo cho đời sống của Nhân dân. Trong sự nghiệp kiến thiết chủ nghĩa xã hội, người cho rằng: “Hễ có một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ”. Người nói “Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu cực khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”, tình thương ở Người đã biến thành trách nhiệm của bản thân Người. Người khẳng định: “chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của Nhân dân. Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét, Đảng và Chính phủ có lỗi, nếu dân dốt, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi. Vì vậy, cán bộ Đảng và chính quyền từ trên xuống dưới, đều phải hết sức quan tâm đến đời sống của Nhân dân”...

Học tập “Phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân xuất phát một cách tự nhiên từ nhân cách, cuộc đời, cái tâm, cái đức vì nước, vì dân của Người” từ người lãnh đạo, quản lý, đảng viên trong Bệnh viện phải làm sao phát huy được quyền làm chủ của viên chức, người lao động để nâng cao trách nhiệm của họ. Từ bí thư Chi bộ, trưởng khoa, phòng, tổ Công đoàn và các chi đoàn trực thuộc phải đưa dân chủ vào trọng tâm kế hoạch hàng tháng và triển khai đến toàn thể đảng viên thực hiện. Việc thực hiện tôn trọng nhân dân nhằm xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý, viên chức, người lao động có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, sách nhiễu trong thực thi công vụ cũng như trong hoạt động chuyên môn phục vụ người bệnh và Nhân dân. Thực hiện tôn trọng nhân dân trong hoạt động cơ quan, đơn vị phải đảm bảo nguyên tắc đặt dưới sự lãnh đạo của Chi ủy chi bộ; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện cải cách hành chính, phát huy vai trò của người đứng đầu. Tôn trọng nhân dân phải được thực hiện trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật, các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng tôn trọng nhân dân để vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức, người lao động, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vì sự phát triển của Bệnh viện.

Việc thực hiện tôn trọng Nhân dân tại các đơn vị tại các khoa, phòng năm 2019 được gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, quy tắc ứng xử của cán bộ y tế, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh và các phong trào thi đua khác./.